TAT License No. 12/01654

ทริปดำน้ำ เกาะเต่า - ชุมพรPrinter Iconพิมพ์โบรชัวร์

วันที่26 - 28 พ.ค. 2560 (3 วัน 11 ไดฟ์)
เรือScubanet
พื้นที่ดำน้ำเกาะเต่า
จุดดำน้ำเรือหลวงปราบ, ร้านเป็ด, ร้านไก่, เกาะสิงห์, เกาะสังข์, หินหลักง่าม เกาะง่ามใหญ่ เกาะง่ามน้อย หินแพ, กองหินชุมพร กองหินตุ้งกู กงทรายแดง หินขาว หินใบ Twin อ่าวลึก Japanese Garden
ราคา15,900 บาท
ราคานี้รวม
 • Tank, weight, weight belt
 • Local Dive Leader
 • ที่พักในระหว่างทริปดำน้ำ
 • อาหารทุกมื้อบนเรือ
 • เสื้อยืด You Jump I Jump 1 ตัว
ราคานี้ไม่รวม
 • การเดินทางจากกรุงเทพฯ
 • อุปกรณ์ดำน้ำ (ค่าเช่า 400 บาท/วัน)
 • ไฟฉายดำน้ำ (ค่าเช่า 100 บาท/วัน)
 • ค่าธรรมเนียมดำน้ำในเขตอุทยาน
การชำระเงิน
 • มัดจำ 5,000 บาท ณ วันจอง
 • ชำระเต็มก่อนออกเดินทาง 30 วัน
คะแนนสะสม30 บาร์
หมายเหตุ- จุดดำน้ำอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ของสภาพอากาศโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก
Scubanet
เกาะเต่า

แผนการเดินทาง

25 พ.ค. ออกเดินทางประมาณ 18.30 น.
เดินทางโดยรถตู้ หรือรถบัส ปรับอากาศ
26 พ.ค. เกาะเต่า ดำน้ำ 4 ไดฟ์
ตื่นเช้าที่เกาะเต่า ดำน้ำ 3 ไดฟ์ หินขาว กองหินชุมพร กงทรายแดง และดำกลางคืน 1 ไดฟ์ ที่อ่าวลึก
27 พ.ค. เกาะเต่า ดำน้ำ 4 ไดฟ์
ดำน้ำที่หินใบ กองหินตุ้งกู และหินวง แวะเดินเล่นบนเกาะเต่า และดำกลางคืน 1 ไดฟ์ ที่หินขาว
28 พ.ค. ชุมพร ดำน้ำ 3 ไดฟ์ และเดินทางกลับกรุงเทพฯ
ดำน้ำ 3 ไดฟ์ ที่หินแพ เกาะง่ามน้อย หินหลักง่าม และเดินทางกลับเข้าฝั่ง ถึง กทม. ประมาณ 24.00 น.