Samaesarn - Sattahip

Diving Trips by FreedomDIVE

20-21 Apr 2024 2 days 4 dives Samaesarn - Hardeep 2,400 THB Detail
25-26 May 2024 2 days 4 dives Samaesarn - Hardeep (May' 24) Great White Shark 3,000 THB Detail
15-16 Jun 2024 2 days 4 dives Samaesarn - Hardeep (Jun '24) 2,400 THB Detail

Diving Trips Here Book with Us Now!

25 May 20241 days 2 dives Great White Shark/BLEU MARINE SATTAHIP 3,000 THB
26 May 20241 days 2 dives Great White Shark/BLEU MARINE SATTAHIP 3,000 THB
15 Jun 20241 days 2 dives Warasin (วราสินธ์)/BLEU MARINE SATTAHIP 2,400 THB
16 Jun 20241 days 2 dives Warasin (วราสินธ์)/BLEU MARINE SATTAHIP 2,400 THB
29 Jun 20241 days 2 dives Great White Shark/BLEU MARINE SATTAHIP 3,000 THB
29 Jun 20241 days 2 dives Warasin (วราสินธ์) 2700/3200 THB
30 Jun 20241 days 2 dives Great White Shark/BLEU MARINE SATTAHIP 3,000 THB
30 Jun 20241 days 2 dives Warasin (วราสินธ์) 2700/3200 THB
20 Jul 20241 days 2 dives Warasin (วราสินธ์) 2700/3200 THB
21 Jul 20241 days 2 dives Warasin (วราสินธ์) 2700/3200 THB
24 Aug 20241 days 2 dives Warasin (วราสินธ์) 2700/3200 THB
25 Aug 20241 days 2 dives Warasin (วราสินธ์) 2700/3200 THB
28 Sep 20241 days 2 dives Warasin (วราสินธ์) 2700/3200 THB
29 Sep 20241 days 2 dives Warasin (วราสินธ์) 2700/3200 THB