World Tide Table (Freeware)

World Tide Table (Freeware)

โปรแกรมทำนายตารางน้ำ ระหว่างปี ค.ศ. 1970 ถึง 2037 ทั่วโลก โดยคำนวณจาก ข้อมูลน้ำขึ้นน้ำลง ของสถานีตรวจวัดน้ำ มากกว่า 9,500 แห่งทั่วโลก

This software can predict tides and currents world wide from 1970 to 2037 A.D. with the calculation of data collected from more than 9,500 stations world wide.

  Item Size  
WXTide32 1.53 MB [download]