แบบฟอร์มสมัครเรียนดำน้ำกับ FreedomDIVE

  • กรุณากรอกข้อมูลในช่องที่มีกรอบสีชมพูให้ครบทุกช่อง
  • สำหรับที่อยู่ กรุณาใช้ที่อยู่ที่ติดต่อได้ในปัจจุบัน ไม่จำเป็นต้องตรงกับหนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชน
  • หากคุณไม่ได้อยู่ในประเทศไทย ให้เลือกจังหวัดเป็น "อื่นๆ" แล้วระบุชื่อเมืองในช่อง "ตำบล, อำเภอ, เมือง, ประเทศ"
  • และ เพื่อความสะดวก คุณสามารถใช้ปุ่ม Tab ในการเลื่อนไปกรอกข้อมูลในช่องถัดไป

ข้อมูลบุคคล

ข้อมูลเพื่อจัดการเรียนการสอน

ข้าพเจ้าเข้าใจดีว่า หากมีอุปสรรคในการเรียนดำน้ำ อันเกิดจากความไม่พร้อม ทางจิตใจ หรือ ร่างกาย และทำให้ ต้องใช้เวลาเรียน นานกว่าปกติ รวมถึงต้องใช้อุปกรณ์ หรือการดูแลจากผู้สอน มากกว่าปกติ ทางร้าน อาจคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตามสมควรได้ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถ จัดการเรียนการสอน ได้อย่างเรียบร้อย ปลอดภัย สนุกสนาน และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อผู้เรียน อย่างแท้จริง

ข้าพเจ้าไม่มีและไม่เคยเป็นโรคหรืออาการเหล่านี้
- โรคความดันโลหิตสูง
- โรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจ
- โรคที่เกี่ยวกับความผิดปกติทางหู
- ปัญหาเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง
- โรคหัวใจ
- โรคเบาหวาน
- โรคไซนัส
- ได้รับการกระทบกระเทือนทางศีรษะถึงขั้นหมดสติ ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
- ไม่สามารถออกกำลังกายเบาๆ ได้ เช่น เดิน 1.6 กม. ในเวลา 12 นาที

ข้อมูลด้านสุขภาพ

ข้อมูลเกี่ยวกับการดำน้ำ