พม่า

ข้อมูลทั่วไป

สหภาพพม่า (Union of Myanmar) เป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีพรมแดนทางแผ่นดินติดต่อกับสองประเทศ ซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ของโลก ได้แก่ จีน และอินเดีย มีเมืองหลวงคือ เนปิดอ ส่วนย่างกุ้งเป็นเมืองสำคัญทางเศรษฐกิจซึ่งมีความเจริญมากกว่า ทำให้เป็นที่รู้จักทั่วไป ชาวพม่าร้อยละ 90 นับถือศาสนาพุทธ ที่เหลือเปนอิสลาม ฮินดู และอื่น ๆ

พม่ามีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ๆ ทางศาสนาและวัฒนธรรมมากมาย เช่น เจดีย์ชเวดากอง, พระธาตุอินแขวน ฯลฯ หรือหากเป็นการท่องเที่ยวเดินป่า หรือสัมผัสธรรมชาติก็มีมากมายเพราะยังมีความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าอยู่มาก และเนื่องจากมีพื้นที่ทางตอนใต้ติดกับทะเลอันดามันและอ่าวเบงกอล พม่าจึงมีแหล่งดำน้ำน่าสนที่เป็นที่ขึ้นชื่อของประเทศคือ Mergui Archipelago (Myanmar) ซึ่งที่นีประกอบไปด้วยกาะแก่งงมากมายถึงเกือบพันเกาะ

พื้นที่ดำน้ำ