Divemaster

หลักสูตร Divemaster คือ หลักสูตรสำหรับพัฒนาความรู้ และทักษะการดำน้ำ ของนักดำน้ำ ให้สามารถทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมดูแลการดำน้ำ และสามารถทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยสอนในหลักสูตรต่างๆ ได้ ผู้ที่จะเป็น Divemaster ได้ จึงต้องผ่านการเรียนทางด้านทฤษฎี ที่เกี่ยวกับการดำน้ำทั้งหมด รวมทั้งต้องได้รับการพัฒนาทักษะการดำน้ำ ให้สามารถแนะนำ และดูแลนักดำน้ำทั่วไปได้

การเรียนในระดับนี้ จะวัดผลการเรียนจากความสามารถของผู้เรียนเป็นสำคัญ ใช้เวลาฝึกประมาณ 14 วัน แต่ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความต่อเนื่องในการเรียน ของผู้เรียนเป็นสำคัญ

การเรียน

การเรียน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

 1. ความรู้ทางทฤษฎี ประกอบด้วย บทบาท หน้าที่ สิทธิประโยชน์ของไดฟ์มาสเตอร์, ความรู้ทางฟิสิกส์, ความรู้ทางกายภาพ, ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ ดำน้ำ, ความรู้เกี่ยวกับความกดดัน และการลดความกดดัน
 2. การฝึกทักษะในสระว่ายน้ำ ฝึกการเป็นผู้ช่วยผู้สอนดำน้ำในการดูแลนักเรียน โดยฝึกทักษะการดำน้ำ 20 Skill เพื่อให้สามารถเป็นผู้สาธิตทำทักษะ ต่างๆ ได้ดี
 3. การฝึกทักษะในทะเล ฝึกทำแผนที่ใต้น้ำ การเป็น Leader และการเป็นผู้ช่วยผู้สอนดำน้ำในทะเล ทั้งในคอร์ส Open Water, Advanced Open Water, Rescue และ Technical Diving (ถ้ามี)

การสอบ

 1. การวัดความสามารถทางร่างกาย ประกอบด้วย ว่ายน้ำตัวเปล่า 400 เมตร, ว่ายน้ำโดยใช้หน้ากาก และท่อสน็อกเกิล 800 เมตร, ลากนักดำน้ำที่หมดแรง บนผิวน้ำ 100 เมตร และลอยตัวในน้ำ 15 นาที โดยไม่มีอุปกรณ์ช่วยการลอยตัว
 2. การวัดความรู้ทางทฤษฎี สอบข้อเขียนตามทฤษฎี ที่ได้เรียนมาทั้งหมด
 3. การวัดความสามารถในการสาธิตทักษะการดำน้ำทั้ง 20 Skill
 4. การวัดความสามารถในการเป็นผู้ช่วยสอนในคอร์สต่างๆ

เงื่อนไขการเรียน

ระยะเวลาเรียน ไม่แน่นอน แต่ไม่น้อยกว่า 14 วัน
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ผ่านการเรียนในหลักสูตร Open Water, Advanced Open Water, EFR, Rescue มาแล้ว
 • มีประสบการณ์ในวันจบหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 60 ไดฟ์
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
เอกสารที่ต้องใช้
 • ใบรับรองแพทย์
 • บัตรดำน้ำทุกระดับ
 • รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป
ค่าใช้จ่าย 32,000 บาท (ขึ้นอยู่กับสถานที่เรียน)
ค่าใช่จ่ายรวม
 • ค่าเรือ ที่ใช้ในการออกฝึกภาคปฏิบัติในทะเลทุกครั้ง
 • ค่าใช้บริการสระว่ายน้ำ และห้องเรียนภาคทฤษฎี
ค่าใช่จ่ายยังไม่รวม
 • อุปกรณ์ดำน้ำ ตลอดระยะเวลาการฝึก
 • Divemaster Manual
 • Diving Knowledge Workbook
 • The Encyclopedia of Recreational Diving
เรียนที่ไหนได้บ้าง
 • กรุงเทพฯ - สัตหีบ
 • พัทยา
 • เกาะช้าง
 • เกาะเต่า
 • ภูเก็ต
 • เกาะลันตา
จุดเด่นของเรา
 • สามารถเลือกเรียนที่ไหนก็ได้
 • สามารถออกฝึกในทะเลได้บ่อย เกือบทุกอาทิตย์ โดยไม่ต้องรอรวมกลุ่ม (ในกรณีที่เรียนที่ กรุงเทพฯ - สัตหีบ)

คอร์สอื่นๆ