ข้อตกลงการเรียนดำน้ำ

เมื่อท่านสมัครเรียนดำน้ำกับ FreedomDIVE เราถือว่าท่านได้ยอมรับ ข้อตกลงในการเรียนดำน้ำกับเรา ดังต่อไปนี้ เรียบร้อยแล้ว

 1. ผู้เรียนจะต้องเรียนภาคทฤษฎี และฝึกปฏิบัติในสระว่ายน้ำให้ครบตามหลักสูตร ในวันและเวลาตามที่ตกลงกัน
 2. ผู้เรียนจะได้รับการฝึกในสระว่ายน้ำ จนกระทั่งครูผู้สอนมีความเห็นว่า สามารถออกสอบภาคทะเลได้ ตามมาตรฐานของหลักสูตร แต่ทั้งนี้จะต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดในข้อ 3
 3. หากพ้นกำหนด 6 เดือน นับจากวันแรกที่เริ่มเรียน ผู้เรียนไม่สามารถจบได้ตามหลักสูตร ถือเป็นการสิ้นสุดการสอน และจะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น
 4. กรณีที่ผู้เรียน เรียนการดำน้ำไปแล้วบางส่วน แต่ไม่สามารถเรียนต่อจนจบหลักสูตรได้ เนื่องจากความไม่พร้อมทางร่างกาย และจิตใจ ผู้เรียนสามารถขอคืนเงินส่วนที่ชำระไว้ได้ โดย FreedomDIVE จะิคิดค่าใช้จ่ายส่วนที่สอนไปแล้ว ตามโปรโมชั่น Freedom Pay ทั้งนี้ให้ครูผู้สอน เป็นผู้พิจารณาความสามารถของผู้เรียน
 5. การออกสอบภาคทะเล ผู้เรียนจะต้องออกสอบในช่วงเวลาที่กำหนดในแต่ละเดือน โดย FreedomDIVE จะแจ้งให้ทราบเป็นคราวๆ ไป หากผู้เรียนไม่สะดวก สามารถเลื่อนการออกทะเล ไปเป็นช่วงเวลาถัดไปได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินกำหนดเวลาในข้อ 3 และหากผู้เรียนต้องการออกทะเล นอกช่วงเวลาที่กำหนดโดย FreedomDIVE ผู้เรียนจะต้องออกค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายเหล่านั้น จะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เรียน ที่จะออกภาคทะเลพร้อมกัน
 6. หากผู้เรียน ไม่สามารถเข้าเรียนทฤษฎี และปฏิบัติในสระว่ายน้ำ ตามวันเวลาที่นัด จะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และในการออกสอบภาคทะเล หากผู้เรียนไม่สามารถออกทะเลได้ตามันเวลาที่ตกลงกันไว้ ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าผู้เรียนไม่ออกทะเลตามวันที่กำหนด ผู้เรียนจะต้องออกค่าใช้จ่ายเองในการออกสอบทะเลครั้งต่อไป
 7. ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น ทำให้ไม่สามารถจัดให้ออกภาคทะเลได้ในวันเวลาตามที่กำหนด โดยที่เหตุนั้นมิได้เกิดจากผู้เรียน ทาง FreedomDIVE อาจเปลี่ยนสถานที่ หรือกำหนดวันเวลา ในการอกภาคทะเลครั้งใหม่ให้ โดยเร็วที่สุด
 8. กรณีที่ผู้เรียน ได้ออกภาคทะเลแล้ว แต่ไม่สามารถสอบผ่านตามหลักสูตร โดยมีสาเหตุจากตัวผู้เรียน ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ในการออกสอบภาคทะเลในครั้งต่อไป
 9. คุณสมบัติของผู้เรียน
  9.1 มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป
  9.2 ในวันเริ่มเรียน ผู้เรียนจะต้องสามารถว่ายน้ำ และการลอยตัวในน้ำได้บ้าง
  9.3 ไม่มีประวัติการจมน้ำมาก่อน
  9.4 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการดำน้ำ เช่น โรคปอด โรคหัวใจ โรคหอบ หืด ลมชัก โรคเบาหวาน โรคภูมิแพ้ โรคความดันสูง เป็นต้น
 10. รูปภาพต่างๆ ที่ถ่ายโดย FreedomDIVE ในระหว่างการเรียนดำน้ำ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ FreedomDIVE
 11. ผู้เรียนจะต้องดูแลรับผิดชอบความปลอดภัยของตัวเอง และปฏิบัติตามคำแนะนำของครูอย่างเคร่งครัด
 12. ถ้าผู้เรียนทำอุปกรณ์ดำน้ำ หรือสระว่ายน้ำ เสียหาย ผู้เรียนต้องรับผิดชอบค่าเสียหายนั้นๆ ภายในเวลาที่กำหนด
 13. ผู้เรียนต้องช่วยอนุรักษ์ท้องทะเล และไม่ทำลายหรือสร้างความเสียหายให้แก่ท้องทะเล

ขอบพระคุณ ที่ท่านไว้วางใจ เลือกใช้บริการของเรา