DiveAssure

ก่อนอื่น ต้องขอทำความเข้าใจก่อนว่า DiveAssure มิใช่บริษัทประกันดำน้ำโดยตรง แต่ DiveAssure เป็นองค์กรที่รับสมัครสมาชิก และมีสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิก เป็นความคุ้มครองเกี่ยวกับความปลอดภัยในการดำน้ำ โดยให้ GBG Insurance Limited เป็นผู้ทำหน้าที่รับประกันในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลต่างๆ จ่ายเงินชดเชย สำหรับกรณีอุบัติต่างๆ โดย GBG Insurance Limited ให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการดำน้ำ แก่สมาชิกของ DiveAssure Association โดยบริษัท GBG (ผู้รับประกัน) จะจ่ายหรือชดใช้เงินให้ตามตารางในกรมธรรม์ ภายใต้ข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อจำกัดของกรมธรรม์ ในกรณีที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากกิจกรรมที่คุ้มครองเท่านั้น (ดูรายละเอียดเพิ่มในกรมธรรม์)

ประเภทของสมาชิก DiveAssure

DiveSafe

ความคุ้มครองที่ได้รับจากการเป็นสมาชิก DiveAssure ประเภท DiveSafe
 • การดำน้ำทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • การเข้ารักษาตัวใน Hyperbaric Chamber
 • ค่าเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน
 • ค่ารักษาพยาบาลในระหว่างพักฟื้นที่บ้าน
 • จ่ายตรงกับสถานพยาบาล ไม่ต้องสำรองเงินก่อน
 • ค่าใช้จ่ายเดินทาง และที่พัก ส่วนเพิ่มเนื่องจากอุบัติเหตุ
 • ผู้ช่วยเหลือ แนะนำการเดินทาง
 • อุปกรณ์ดำน้ำสูญหาย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุการดำน้ำ
 • ไม่จำกัดความลึก
 • ไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับอากาศที่ใช้
 • คุ้มครองการดำน้ำแบบ Technical Diving
 • สามารถสมัครสมาชิกประเภท รายปี หรือรายวัน

* นักดำน้ำจะต้องปฎิบัติตาม 1) ระดับประกาศนียบัตรดำน้ำที่ได้รับ และ 2) มาตรฐานและกระบวนการดำน้ำที่กำหนดขึ้นโดย Agency ผู้ออกบัตรดำน้ำอย่างเคร่งครัด (ในตารางกรมธรรม์) นักดำน้ำห้ามดำน้ำเกินความลึกที่กำหนด และ/หรือ เวลาใต้น้ำที่กำหนดจาก Agency ผู้ออกบัตรดำน้ำชนิดนั้นๆ

<< ข้อมูลเพิ่มเติม >>
<< สมัครสมาชิก >>

Dive & Travel

ความคุ้มครองที่ได้รับจากการเป็นสมาชิก DiveAssure ประเภท Dive & Travel
 • คุ้มครองทั้งทริปดำน้ำ และไม่ดำน้ำ
 • การถูกยกเลิกทริป สูงสุด 7,500 USD ต่อทริป
 • การถูกยกเลิกในระหว่างทริป สูงสุด 3,750 USD ต่อทริป
 • การพลาดการต่อเที่ยวบิน สูงสุด 500 USD ต่อทริป
 • การลดจำนวนวันเดินทาง เนื่องจากเหตุผลด้านสภาพอากาศ และการรักษาพยาบาล
 • ความสูญหาย และความล่าช้าของอุปกรณ์ดำน้ำ 2,500 USD
 • ความสูญหาย และความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง 1,500 USD
 • การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาล 250,000 USD
 • การดำน้ำครอบคลุมทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • การเดินทาง ใช้กับทริปต่างประเทศเท่านั้น

* นักดำน้ำจะต้องปฎิบัติตาม 1) ระดับประกาศนียบัตรดำน้ำที่ได้รับ และ 2) มาตรฐานและกระบวนการดำน้ำที่กำหนดขึ้นโดย Agency ผู้ออกบัตรดำน้ำอย่างเคร่งครัด (ในตารางกรมธรรม์) นักดำน้ำห้ามดำน้ำเกินความลึกที่กำหนด และ/หรือ เวลาใต้น้ำที่กำหนดจาก Agency ผู้ออกบัตรดำน้ำชนิดนั้นๆ

<< ข้อมูลเพิ่มเติม >>
<< สมัครสมาชิก >>

Dive & Travel Plus

ความคุ้มครองที่ได้รับจากการเป็นสมาชิก DiveAssure ประเภท Dive & Travel Plus
 • คุ้มครองทั้งทริปดำน้ำ และไม่ดำน้ำ
 • การถูกยกเลิกทริป สูงสุด 10,000 USD ต่อทริป
 • การถูกยกเลิกในระหว่างทริป สูงสุด 5,000 USD ต่อทริป
 • การพลาดการต่อเที่ยวบิน สูงสุด 1,000 USD ต่อทริป
 • การถูกลดจำนวนวันดำน้ำ เนื่องจากเหตุผลด้านสภาพอากาศ การรักษาพยาบาล เครื่องยนต์เรือขัดข้อง หรือเครื่องอัดอากาศขัดข้อง ฯลฯ
 • ความสูญหาย และความล่าช้าของอุปกรณ์ดำน้ำ 5,000 USD
 • ความสูญหาย และความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง 2,500 USD
 • การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาล 500,000 USD
 • คุ้มครองทริปแบบ Liveaboard กรณีที่ไปไม่ทันวันออกทริป
 • การดำน้ำครอบคลุมทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • การเดินทาง ใช้กับทริปต่างประเทศเท่านั้น

* นักดำน้ำจะต้องปฎิบัติตาม 1) ระดับประกาศนียบัตรดำน้ำที่ได้รับ และ 2) มาตรฐานและกระบวนการดำน้ำที่กำหนดขึ้นโดย Agency ผู้ออกบัตรดำน้ำอย่างเคร่งครัด (ในตารางกรมธรรม์) นักดำน้ำห้ามดำน้ำเกินความลึกที่กำหนด และ/หรือ เวลาใต้น้ำที่กำหนดจาก Agency ผู้ออกบัตรดำน้ำชนิดนั้นๆ

<< ข้อมูลเพิ่มเติม >>
<< สมัครสมาชิก >>
ข้อมูลจาก DiveAssure
แปลและเรียบเรียงโดย ศุภเศรษฐ์ อารีประเสริฐกุล
นำเสนอ 30 ก.ค. 2560
ปรับปรุงล่าสุด 04 พ.ค. 2564