TAT License No. 12/01654

Domestic Scuba Diving Trip

แสมสาร - เรือจมสุทธาทิพย์

22 - 23 ส.ค. 2558

โลซิน

11 - 13 ก.ย. 2558

อันดามันใต้ (วันปิยะ)

23 - 26 ต.ค. 2558

สิมิลัน - ริเชลิว

04 - 07 ก.พ. 2559

International Scuba Diving Trip

Sipadan - Kapalai

29 - 03 ส.ค. 2558

Sipadan - Kapalai

05 - 09 ส.ค. 2558

Sipadan - Kapalai (วันปิยะ)

23 - 27 ต.ค. 2558

Sipadan - Kapalai (วันมาฆะบูชา)

18 - 22 ก.พ. 2559