TAT License No. 12/01654

Domestic Scuba Diving Trip

แสมสาร - เรือจมสุทธาทิพย์

05 - 06 ก.ย. 2558

โลซิน

11 - 13 ก.ย. 2558

แสมสาร - เรือจมสุทธาทิพย์

26 - 27 ก.ย. 2558

อันดามันใต้ (วันปิยะ)

23 - 26 ต.ค. 2558

สิมิลัน - ริเชลิว

04 - 07 ก.พ. 2559

International Scuba Diving Trip

Sipadan - Kapalai

29 - 02 ก.ย. 2558

Sipadan - Kapalai (วันปิยะ)

23 - 27 ต.ค. 2558

Sipadan - Kapalai (วันมาฆะบูชา)

18 - 22 ก.พ. 2559